Oferta księgowa

Audyt projektów unijnych

Audyt projektów unijnych to audyt wykonywany przez podmiot zewnętrzny, niezależny od jednostki audytowanej. Audytem zewnętrznym projektów unijnych nazywany jest zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających na racjonalne zapewnienie przez podmiot przeprowadzający audyt, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Efektem audytu ma być uzyskanie zapewnienia, graniczącego z pewnością, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 • czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), umową oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów w związku z realizacją;
 • sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
 • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące realizacji Projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności Projektu,
 • czy Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby Projektu;
 • kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności wniosków o płatność;
 • zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej Projektu;
 • wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
 • sposobu przechowywania dokumentacji Projektowej;
 • czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
 • czy Beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;
 • czy Projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.


W celu stwierdzenia, czy Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności sprawdza się:

 • Dokumentację dotyczącą Projektu
 • Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście podjęte.
 • Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur.
 • Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, tj. potwierdzone dowodem zapłaty oraz osiągnięto faktyczny efekt rzeczowy.
 • Kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne.
 • Wiarygodność sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach Projektu.
 • Zasady dotyczące promocji i informacji Projektu.
 • Sposób monitorowania Projektu (osiągania celu Projektu), raportowania o postępach wdrażania Projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań Projektu, potwierdzenia zgodności dokumentów sprawozdawczych ze stanem faktycznym.
 • Poprawność stosowanych procedur przetargowych (jeśli dotyczy).

Audyt finansowy

Oferujemy klientom profesjonalne usługi rewizji finansowej, przez które rozumie się badania, przeglądy sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.

Usługa ma charakter poświadczający, jeśli służy poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest – we wszystkich istotnych aspektach – zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo, że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika. W tym znaczeniu poziom pewności, jakiego dostarcza wniosek biegłego rewidenta, określa stopień zaufania, jakim użytkownik może darzyć wiarygodność danego zagadnienia.

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

W gospodarce rynkowej osoby kierujące przedsiębiorstwami lub ich obszarami niemal codziennie zmuszone są do podejmowania trudnych decyzji wpływających na kondycję firmy lub wręcz detrminujących dalszy jej rozwój. Aby dokonywać odpowiednich wyborów niezbędna jest aktualna, rzetelna i kompleksowa informacja. Proponujemy Państwu wsparcie w tym zakresie, oferując profesjonalne analizy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

Analiza finansowa jest narzędziem przydatnym zarówno w bieżącym zarządzaniu firmą, weryfikującym celowość prowadzonych działań (inwestycji, procesów), jak również w planowaniu i budowaniu rozwoju firmy. W analizie finansowej opieramy się m.in. na analizie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i elementów kształtujących wynik finansowy (przychody ze sprzedaży, koszty), analizie wskaźnikowej, w tym m.in. w zakresie płynności finansowej, rentowności, produktywności i efektywności. Dzięki przeprowadzonej analizie finansowej możemy wskazać zależności przyczynowo – skutkowe wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i zaproponować efektywne usprawnienia lub zbudować kompleksowy model poprawy sytuacji finansowej.

W ramach analizy finansowej oferujemy również rzetelną ocenę atrakcyjności planowanych przedsięwzięć, sporządzanie biznes planów i wycenę przedsiębiorstw.

Analiza ekonomiczna umożliwia określenie faktycznego potencjału przedsiębiorstwa, wybór optymalnej strategii rozwoju czy rodzaju inwestycji. Dzięki analizie ekonomicznej możemy przewidzieć ekonomiczne skutki danego projektu, zdefiniować jakie działania należy podjąć, aby przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem lub poprawiła się sytuacja gospodarcza firmy.

W szczególności opracowujemy projekty dotyczące:

 • studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • kompleksowej i sprawnej obsługi procesu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
 • opracowania analiz finansowych, biznesplanów, analiz efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, planów strategicznych, analiz due diligence itp.,
 • wycen wartości przedsiębiorstw, wycen majątku, wycen aportów,
 • restrukturyzacji i programów naprawczych,
 • wdrożeń systemów controllingu,
 • zakładowych planów kont dla różnego typu podmiotów gospodarczych, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji inwentaryzacyjnych.

Księgi rachunkowe i podatkowe - outsourcing

Outsorcing usług księgowych to usługa, która zdobywa w ostatnim czasie coraz większą popularność. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na najistotniejszych zadaniach zasadniczej strefy działalności, które zapewniają jej sukces rynkowy. W związku ze złożonością i skomplikowaniem ciągle zmieniającego się prawa podatkowego i bilansowego, przedsiębiorcy decydują się na powierzenie swoich ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Oszczędności zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych, a co za tym idzie finansowych potrzebnych do stworzenia działu księgowości, przeznaczają na realizację głównego przedmiotu działalności, co w dużej mierze ułatwia odnieść sukces rynkowy.

Finance and IT Sp. z o.o. specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu pełnej księgowości różnego typu przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. w Kielcach. Proponujemy Państwu kompleksową usługę od utworzenia polityki rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych) w taki sposób, aby księgowość stanowiła użyteczne narzędzie w zarządzaniu Państwa firmą i pobudzała do jej rozwoju.

Na potwierdzenie poziomu naszych kompetencji, chcemy podkreślić, że prowadzone i nadzorowane przez naszych ekspertów księgi i rejestry były wielokrotnie badane przez Urzędy Skarbowe i poddawane rewizjom finansowym, zawsze otrzymując opinie pozytywne – prawidłowo prowadzonych i rzetelnie przedstawiających sytuację przedsiębiorstw, które nam zaufały.

W ramach usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych (handlowych) aktualnie oferujemy Państwu:

 • Dostęp do profesjonalnej wiedzy na temat podatków, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, a także prawnych aspektów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Prowadzenie ksiąg, wymaganych rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami,
 • Reprezentację przed organami podatkowymi i innymi instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • Przejęcie obowiązku sprawozdawczości podatkowej (deklaracje, sprawozdania, INTRASTAT i inne),
 • Opracowanie pozostałej obowiązkowej sprawozdawczości urzędowej (ZUS, GUS, PFRON, NBP, KRS) i instytucjonalnej (instytucje kredytowe, faktoringowe, leasingowe i inne),
 • Sporządzanie rocznych Sprawozdań Finansowych,

Audyt i wdrażanie procedur RODO

Kompleksowo wdrażamy wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w Twojej firmie.

Niezależnie od wybranego modelu funkcjonowania ochrony danych osobowych (w oparciu o powołanego inspektora ochrony danych lub bezpośrednio przez administratora danych) jesteśmy w stanie dostosować Państwa organizację do wymogów prawa oraz oczekiwań kontrahentów, klientów czy interesantów.

Contact us

Oferta informatyczna

Sprawdź